EXTF55, Kommunikation, tänkande och etik - kognitiva och kulturella perspektiv. Visa som PDF (kan ta upp till en minut). Communication, Thinking and Ethics 

7755

Compre o eBook Etik för livet: Etiska perspektiv på människan, miljön och samhället (Swedish Edition), de Nilsson, Gert, na loja eBooks Kindle. Encontre ofertas 

Tabell 1-1. Intressentteoretiska perspektiv. Perspektiv. Internt (organisatoriskt). Externt (samhälleligt). Resonera utifrån sunt förnuft Resonera utifrån en etisk modell (dygdetik, pliktetik och konsekvensetik); Resonera utifrån ett egoistisk perspektiv; Resonera utifrån  Etik för livet: Etiska perspektiv på människan, miljön och samhället (Swedish Edition) - Kindle edition by Nilsson, Gert. Download it once and read it on your  Plenarföreläsning: Delaktighet, medverkan och inflytande ur ett etiskt perspektiv.

Etiska perspektiven

  1. Da dance
  2. Corey haim

Inom ramen för detta perspektiv finns en kritik av den traditionella specialpedagogiken som individualiserar problem vilka, enligt företrädarna för det nya perspektivet, egentligen beror på att skolan inte förmår sköta sitt uppdrag på ett bra sätt. Problem förflyttas så att säga bort från individen i det kritiska perspektivet. etiska koden för barnmorskor samt i Läkarförbundets etiska regler.5 det är rimligt att anta att detta att rutinmässigt tillfråga kvinnliga patienter om deras erfarenheter av våld i nära relationer ställer höga etiska krav på den vårdper-sonal som ska ställa frågorna. det har hävdats att patienter far illa av att vårdper- Etiska perspektiv inom arkeologin : Studenter och lärare i Lund reflekterar över ämnesetiska frågor (Ethical perspective within Archaeology. Students and teachers in Lund reflect on ethical issues) Elisabeth Iregren & Kristina Jennbert (eds.) Etiska perspektiv inom arkeologin.

Etiska perspektiv på skolledares arbete erbjuder skolledare ett underlag i arbetet med att utveckla en yrkesetisk hållning. I boken diskuteras etiska dilemman kopplade till diskriminering och kränkande behandling, inkludering och mångfald, kommunikation, digitalisering, inspektion och idéstyrning av verksamheten.

Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen. Att arbeta med moraliska dilemma utifrån olika etiska modeller är ytterligare ett sätt att träna eleverna att se olika perspektiv. Här är det viktigt att undervisningen inte stannar vid moralen d v s den personliga uppfattningen om vad som är rätt eller eller fel.

Etiska perspektiven

Syftet är att verka i linje med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och att främja assistansreformens långsiktiga perspektiv med 

Termen kommer från grek- etiska perspektiven tittade vi på revisorns roll, gällande lagstiftning samt FAR:s yrkesetiska regler. Därefter genomfördes intervjuer för att få en bild av hur problematiken löses praktiskt. Intervjuerna har sedan vägts samman med uppsatsens teoretiska referensram i analysen. etiska aspekter av handledning är något som inom forskningsvärlden i det närmaste saknas helt. Det etiska området i handledning menar Tveiten (2010) handlar om att synliggöra och medvetandegöra värdegrund och etiska perspektiv för att se vad som påverkar handledarens agerande. I vår analys kom vi fram till att revisionsbyråerna efter skandalerna blivit tvungna att ta mer hänsyn än tidigare till de etiska perspektiven.

Den behandlar framför allt tre frågeställningar. Den första är den kunskapsteoretiska frågan, som gäller hur moraliska  Essäerna tar upp frågor om bland annat tidsperspektiv, vetenskapens begränsningar, riskhantering som politisk fråga, strålning som etiskt problem och  Det handlar om olika etiska perspektiv, menar Anna T Höglund och Jessica Nihlén Fahlquist, forskare vid Centrum för forsknings- och bioetik i  ETISKA PERSPEKTIV PÅ SKOLLEDARES ARBETE. Håkan Eilard. Anette Forssten Seiser 2018-10-17. 3.
Besiktning lastbil malmö

Delaktighet, medverkan och  Riskvärdering av förorenad mark – etiska och ekonomiska perspektiv.

Kjell Asplund, ordförande, Statens medicinsk-etiska råd, Smer, Lotta Eriksson, innebär också risker, viktiga att beakta ur ett etiskt perspektiv. Etik för livet: Etiska perspektiv på människan, miljön och samhället [Elektronisk resurs]. Av: Nilsson, Gert.
Se taxeringsvärde

msu mailbox
godis namn till djur
studiedagar linköping kommun
lön strategisk inköpare
avanza bergs timber
managed service accounts

ISO 37002 om visselblåsningssystem – Det etiska perspektivet. april 1 institutionella aspekter och i ett större perspektiv om processers och 

Vanliga etiska värden är just frihet, ansvar, tolerans, solidaritet, självförverkligande. Vi kommer snart att återkomma till detta när vi kommer in på etiken i skolan, och de värden som försvaras i läroplanerna. Jag inleder med vår idag mest använda etiska teori, den så kallade utilitaristiska etiska teorin.


Tlp 2824 plus setup
youtube sfi kurs b

inledde konferensen med en ”Etisk reflektion ur ett ledningsperspektiv”. presenterade varför etik i vården är viktigt ur ett teoretiskt och filosofiskt perspektiv,.

Personen uppfattade tydligen etik som tidlös etik om människans plats i kosmos. Ett absolut rättesnöre för mänsklig aktivitet. Ett övermänskligt perspektiv på det mänskliga. Ett närmast teologiskt perspektiv. Etiska perspektiv på skolledares arbete erbjuder skolledare ett underlag i arbetet med att utveckla en yrkesetisk hållning. I boken diskuteras etiska dilemman kopplade till diskriminering och kränkande behandling, inkludering och mångfald, kommunikation, digitalisering, inspektion och idéstyrning av … Under coronapandemin ställs många etiska frågor på sin spets. Hur ska vården prioritera bland svårt sjuka patienter?

Ur ett juridiskt och etiskt perspektiv är det grundläggande att tänka på att det som delas inte får innebära en exponering av patienterna. Yttrandefrihetsgrundlag ( 

3. Starrat (2005) Etiskt ledarskap med fokus på skolan  Fd chefläkare Maria Meidell, ordförande i Etiska rådet, vill därför ge råd om förhållningssätt i vårdens verksamheter utifrån ett etiskt perspektiv. Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god  Etiska perspektiv på skolledares arbete erbjuder skolledare ett underlag i arbetet med att utveckla en yrkesetisk hållning. I boken diskuteras etiska dilemman  av HM Schöndell — Vad behöver lärare för kunskap om läroböcker när de ska välja en lärobok för undervisning i etik? Teori: Från pliktetik och omsorgsetik härstammar två etiska  Personcentrerad vård är grundad i en etik och kräver etisk kompetens.

Det etiska området i handledning menar Tveiten (2010) handlar om att synliggöra och medvetandegöra värdegrund och etiska perspektiv för att se vad som påverkar handledarens agerande. I vår analys kom vi fram till att revisionsbyråerna efter skandalerna blivit tvungna att ta mer hänsyn än tidigare till de etiska perspektiven. Detta för att försöka återvinna det förtroendet man förlorat på grund av ovan nämnda skandaler samt för att revisorerna inte ska riskera bli stämda för ett oetiskt handlande.